Call CentriTomash Call Centri su kompletna rešenja bazirana na CTI tehnologiji (Computer  Telephony Integration), gde operateri uz pomoć računara i specijalizovanog softvera primaju i upućuju pozive, uz istovremenu obradu podataka i povezanost sa drugim sistemima.  Obezbeđuju visok stepen automatizacije prilikom prijema poziva, automatsko preusmeravanje na odgovarajuće operatere putem govornog automata (PBX),  snimanje razgovora,  pružaju operaterima važne informacije  iz povezanih sistema i baza podataka u zavisnosti od vrste poziva/usluga koje se pružaju sagovorniku, zavode i obrađuju podatke o svakom pozivu

Call Centri se realizuju najčešće kao:
        - Outbound (za targetirano upućivanje velikog broja odlaznih poziva: telemarketing, istraživanja...) 
        - Inbound (za primanje poziva: kontakt centri, dispečerski centri, tehnička podrška...)
        - Kombinacija Inbound i Outbound call centara

Outbound Call Centri su najbrži način za targetirano upućivanje velikog broja odlaznih poziva (ispitivanje javnog mnjenja,  marketing kampanje, telemarketing...) , jer su bazirani na CTI sistemu (Computer  Telephony Integration), odnosno uz pomoć informacionog sistema koji je povezan sa telefonskim sistemom, koji omogućava operaterima da što brže i tačnije odrade proces anketiranja. Pozive vrši automatski sistem sa već predefinisanom listom brojeva, u zavisnosti od potreba kampanje, dok operateri vrše neposredne razgovore sa ispitanicima i unose odgovore u centralni sistem, gde se vrši dalja obrada i analiza unešenih podataka. CTI je jedan od najpouzdanijih i najbržih načina prikupljanja i obrade informacija, jer se zbog visoko automatizovanog sistema u mnogome eleminiše faktor ljudske greške (višestruko biranje istih brojeva, biranje pogrešne target grupe,  korišćenje pogrešnih dijalog listi itd...).

Inbound Call Centri  su kompleksniji tipovi Call Centara, i često predstavljaju neizostavni deo CRM (Customer Relationship Management) sistema kompanije koja ih implementira.
Pozive prima govorni automat koji može imati proizvoljan broj opcija za sagovornika, i u zavisnosti od odabrane opcije poziv prosleđuje odgovarajućoj grupi operatera ili drugom automatu koji sagovorniku pruža informacije koje su mu potrebne.  Kod ovakvih sistema operateri prilikom razgovora sa korisnikom usluge imaju na raspolaganju veliki broj alata i automatizovanih procesa koji im omogućavaju da na najbolji i nabrži način usluže sagovornika, odnosno da mu pruže odgovarajuće informacije, ili  prime informacije od značaja koje se zatim obrađuju ili prosleđuju odgovarajućim službama kompanije na dalju obradu (prijave kvarova, dispečerske usluge, itd...).
Inbound call centri najčešće predstavljaju samo jedan deo, velikog broja međusobno uvezanih sistema u kompaniji koja pruža određene usluge klijentima, i moraju biti u mogućnosti da uz visok stepen automatizma razmenjuju i obrađuju informacije sa povezanim sistemima.  Najčešća implementacija ovakvih call centara je kod kompanija koje imaju sopstvene Kontakt centre (informacije, reklamacije,dispečerske službe, tehnička podrška, očitavanje i naplata...)

Tehnologija

Call centar rešenja koja implementiramo su zasnovana na CTI sistemima, a uz specijalizovane softvere koje razvijamo za ovu namenu, u mogućnosti smo da klijentima isporučimo i kompletnu hardversku infrastrukturu: PBX sisteme, mrežnu opremu, voice recordere, servere, radne stanice kao i sisteme za neprekidno napajanje energijom (UPS).
Za komunikaciju se koriste računari u kombinacji sa SIP serverima (popularno telefonske centrale), sa mogućnostima istovremenog prijema i obrade velikog broja poziva, sa pozdravnim porukama, govornim automatima-menijima,  snimanjem razgovora,  rutiranjem poziva na određene grupe, time managment sistemima i drugim mogućnostima.
Softveri koje razvijamo za ove namene rade sa velikim brojem najčešće korišćenih digitalnih telefonskih sistema (Panasonic, Alcatel, Awaya, Cisco, Asterix, 3CX...) kao i sa klasičnim analognim telefonskim centralama i linijama, i svim dostupnim digitalnim tehnologijama domaćih operatera (SIP Trunk, IP Centrex, SIP, VOIP...), kao i mogućnost korišćenja gotovo svih komercijalnih SQL servera (MySQL, Oracle, MS SQL, Firebird, Access...itd). Ovakvi sistemi u većini slučajeva imaju i mogućnosti outbound Call centara, odnosno targetirano upućivanje odlaznih poziva za predefinisane liste iz baze podataka, kao i mogućnost povezivanja na najčešće korišćene Bulk SMS sisteme (generisanje i slanje masovnih SMS poruka korisnicima usluga).

TOMASH Dispatch VOIP 6.0 Platforma

Tomash Dispatch VOIP 6.0 je poslednja generacija kombinovanog Inbound-Outbound call centar softvera razvijenog od strane TOMASH Group-a.
Predstavlja modularni informacioni sistem sa velikim brojem unapred razvijenih modula koji se po potrebi implementiraju klijentima po specifičnim potrebama.  Poseduje interni sistem prijema, zavođenja i prosleđivanja predmeta unutar i izvan firme koja ga koristi, omogućava kontrolu toka i izvršenja predmeta, zavođenje i obradu podataka, podršku za e-mail i  bulk SMS servere, kao i veliki broj modula i codeca za komunikaciju sa telefonskim serverima/centralama, analognim i digitalnim. Svi moduli su proširivi i mogu biti personalizovani u zavisnosti od poslova za koje se koriste, a proširiv je i novim modulima za povezivanje sa drugim sistemima. Za komunikaciju se koriste SIP, TAPI i CAPI tehnologije, kojima se pokriva većina masovno korišćenih telekomunikacionih tehnologija današnjice. TAPI i CAPI tehnologije se koriste za softvere postojećih korisnika koji koriste stariju telefonsku infrastrukturu (modemi i voiceboard kartice), dok za nove korisnike naših call centar rešenja implementiramo isključivo digitalne komunikacione tehnologije(IP) i softvere sa modulima za ovakav vid komunikacija. 

 

office@tomash.rs