MEDIA

TOMASH Media se bavi monitoringom TV programa u Srbiji posredstvom Advertising Monitora, visoko automatizovanog  informacionog sistema za monitoring , koji vrši podelu TV programa na programske blokove/celine, vrši merenja trajanja blokova, indeksiranje pozicija i praćenje apsolutnog timeline-a TV programa,  beleži oglasne poruke,  dok se istovremeno celokupan TV program snima. Sistemom se pravi sveobuhvatna i detaljna medijska arhiva celokupnog emitovanog programa za stanicu koja se monitoriše, na kojoj se kasnije vrše analize i pogodna je za dalju obradu i video izveštavanje korisnika po zadatim parametrima.

USLUGE

U ponudi su dve standardne usluge TV monitoringa: Programski Monitoring i Monitoring oglašavanja, kao i posebna usluga Video izveštavanja

 

  1. Programski Monitoring


        Pod programskim monitoringom se podrazumeva praćenje, snimanje, mapiranje i merenje celokupnog TV programa za stanicu koja se monitoriše, upotrebom informacionog sistema Tomash Advertising Monitor. Sistem praktično vrši podelu celokupnog programa u programske blokove (emisije), onako kako ih je TV stanica emitovala. Programski monitoring omogućava našim klijentima detaljan uvid u broj, termine, i dužinu emitovanja svih emisija koje se za njih prate, kao i o marketinškim blokovima koji su u te emisije umetnuti.

Specifikacije Programskog monitoringa: Podaci o emitovanim programskim blokovima, koji se dostavljaju korisnicima usluga, bilo u standardnom listingu ili u vidu video izveštavanja, se sastoje od sledećeg::

         1) Vrsta programskog bloka (Informativni,marketinški,zabavni...)
         2) Naziv programskog bloka (Farma,Nacionalni dnevnik...)
         3) Produkcija (samostalna,spoljna)
         4) Jezik
         5) Trajanje (u sekundama)
         6) Timeline (datum i vreme emitovanja)
         7) Timecode start
         8) Timecode end
         9) Statistika emitovanja
         10)Pregled bloka u plejeru (Za video izveštavanje)

 

  1. Monitoring oglašavanja


        Danas je pored kvaliteta proizvoda/usluga, jedan od najbitnijih faktora plasmana nekog proizvoda ili usluge na tržištu, marketing. Jedan od najefektivnijih vidova oglašavanja jeste oglašavanje na televiziji. Širok izbor emitera TV programa na kojima se može plasirati marketinška kampanja, dovodi do realnog problema praćenja toka sopstvene marketinške kampanje. Sada kada su emiteri zakonom o oglašavanju ograničeni na 12(6) minuta reklamnog prostora po času emitovanog programa, "pakovanje" reklama od strane emitera, tako da ispoštuju planove oglašivača je postalo gotovo nemoguće, pa zato neminovno dolazi do grešaka u poštovanju media planova i kršenja ugovora o oglašavanju. "Ručno", odnosno ljudsko praćenje oglašavanja gledanjem TV programa, je postalo gotovo nemoguće kada se uzme u obzir broj TV stanica koje emituju program, a uz to je nepouzdano i skupo.

Tomash Advertising Monitor je upravo taj sistem, koji oglašivačima i marketinškim agencijama pruža pouzdan i jeftin monitoring emitovanja reklamnog materijala na TV stanicama.

Specifikacije Monitoringa oglašavanja: Podaci o emitovanim reklamama, koji se dostavljaju korisnicima usluga, bilo u standardnom listingu ili u vidu video izveštavanja, se sastoje od sledećeg:
         1) Timecode (vremenska šifra koja omogućava sortiranje reklama u tabeli)
         2) Time line (datum i vreme u koje je reklama emitovana, zaokruženo na 1 stotinku)
         3) Televizija
         4) Vrsta (Reklama, Nulta reklama (reklama u špici), TV Prodaja)
         5) Oglašivač
         6) Brend/Proizvod/Usluga
         7) Reklama (Opis reklame. Primer: Reklama sa Novakom Đokovićem)
         8) Branša (Primer: Pivski proizvodi, Telekomunikacione usluge, Internet usluge....)
         9) Trajanje (Trajanje reklame u sekundama sa dva decimalna mesta (stotinke))
         10) Trajanje Okruglo (Trajanje emitovane reklame zaokruženo na sekunde)
         11) Pozicija emitovanja u reklamnom bloku od napred
         12) Pozicija emitovanja u reklamnom bloku od nazad
         13) Marketinška agencija
         14) Pregled reklame u plejeru (Za video izveštavanje)


VIDEO IZVEŠTAVANJE

Pored standardnog listinga za opcije praćenja programa, u ponudi je i opcija video izveštavanja za period ugovoren sa korisnikom usluga. Ova usluga podrazumeva postavljanje software-a razvijenog od strane TOMASH Group-a, na korisnikove računare, koji mu omogućava da svaku programsku celinu sa liste koja je za njega praćena, pogleda u vidu video snimka , onako kako ju je televizija emitovala u datom terminu.

Listing-tabela emitovanog programa

Za svaki odabrani programski blok ili reklamu  moguće je i pregledati video snimak,  onako kako ga je TV stanica emitovala :

Pregled u plejeru


MEDIA ADVERTISING MONITOR SISTEM

Šematski prikaz sistema

1) Antene:
Iako je kablovska mreža široko dostupna i nudi visok kvalitet slike, često se dešava da dolazi do prekida u isporuci programa, a pojedini programi imaju tendenciju da zamrzavaju kadrove, usled tehničkih problema kod operatera kablovske televizije, a ni kašnjenje od dve i više sekundi takođe nije zanemarljivo. Zbog svega ovoga Media Advertising Monitor se oslanja na niz antena, priključenih na pojačavače i UPS uređaj koji obezbeđuje neprekidno napajanje električnom energijom.

2) Radne stanice za prijem, snimanje i kodiranje signala (Akvizicija):
Ove radne stanice su kompjuteri koji obavljaju najveći deo posla. U njih su ugrađeni TV tjuneri koji primaju signal, a potom se pokreće više procesa. Primarni procesi su akvizicija i kodiranje signala (u digitalni oblik) za njegovu bržu obradu. Software koji obrađuje signal 24 časa dnevno mapira sve reklamne i programske blokove, i snima njihove apsolutne pozicije u vremenskom timeline-u stanice koja ih emituje, u SQL bazu podataka koja je postavljena na svakoj stanici. Drugi proces koji se istovremeno izvršava je snimanje celokupnog programa na lokalnu memoriju računara kao backup sistem (sigurnosni sistem), koji se koristi samo ukoliko dođe do bitnih promena kod emitovanja programa. Da bi se postigla apsolutna preciznost prilikom merenje tv programa, sve stanice su putem računarske mreže povezane na internet, odakle se na svakih sat vremena usaglašavaju sistemski satovi računara sa atomskim časovnikom nacionalnog metereološkog instituta u Kanadi. Ovo donosi visok nivo preciznosti kod merenja vremena jer je poznato da kompjuterski časovnici znaju da izgube ili požure čak i do 1 sekunde svakoga dana.

3) UPS:
Uređaj koji stabilizuje napon na uređajima koji su na njega priključeni, a istovremeno ukoliko dođe do prestanka napajanja električnom energijom, u ovom slučaju obezbeđuje nesmetan rad i do 45 minuta uređajima priključenim na njega. Na ovom sistemu, na UPS su priključene radne stanice za akviziciju podataka, antenski pojačavači i Switch(router), kako bi se obezbedilo nesmetano funkcionisanje računarske mreže.

4) Switch/router:
Mrežna komponenta koja omogućava povezivanje svih računarskih stanica u jedinstven sistem, a pored toga radi i distribuciju internet signala do svih stanica.

5) Radne stanice za obradu podataka:
Na ovim radnim stanicama se obrađuju programski blokovi. Poseban software radi analizu video materijala, koji se putem računarske mreže automatski povlače sa akvizicionih sistema na radne stanice za obradu podaka. Na njima se rade i timeshifting, prepoznavanje prelaza između kadrova, kao i autocomplete , odnosno automatski unos većeg broja podataka na osnovu samo nekoliko znakova (Primer: Po ...-> Telekom Srbija, Brend:Mts, Reklama: Postpaid paketi sa Novakom Đokovićem, pozicija u bloku:2, Vreme: 14:05:271, Trajanje: 15,52 sekundi)

Software koji se koristi u Media Advertising Monitoru se sastoji iz 4 komponente, i projektovan je u TOMASH Softu. Zasniva se na prilično brzim matematičkim izračunavanjima, i ima retku mogućnost direktnog povezivanja na driver TV Tuner uređaja.

Software za primarnu i bkup akviziciju tv signala i označavanje blokova

Sam proces kojim sistem prepoznaje promene u programu i vrši podelu programa se zasniva na sistemu kodiranja slike i zvuka u vektorski oblik, čime se dobija kontinuirani niz realnih brojeva i koordinata sa vremenom, koji predstavljaju televizijski program.
Hardver radnih stanica za prijem, snimanje i kodiranje tv signala je zasnovan na brzim dvoprocesorskim računarima, TV tjunerima sa predpojačavačima i velikom količinom radne i lokalne memorije, što je preduslov za uspešnu obradu video materijala u realnom vremenu. Celokupan tv program se snima u XviD video kompresiji u realnom vremenu!
Radne stanice za obradu podataka obavljaju trajno arhiviranje preuzetih snimaka, koji se kasnije čuvaju sve dok za tim postoji potreba.

Prednosti Tomash Media Advertising Monitora sistema:
         - Pouzdanost
         - Video arhiviranje celokupnog TV programa
         - Mogućnost praćenja i merenja ubrzanih i delimično emitovanih reklama
         - Automatsko indeksiranje pozicija u reklamnom bloku
         - Mogućnost Video izveštavanja
         - Mogućnost permanentnog praćenja celokupnog TV programa svih stanica, bez obzira na to ko je naručilac praćenja, jer se sve reklame prate i ažuriraju, što ga čini pogodnim i za retroaktivno praćenje programa,
         - Mogućnost trenutnog pružanja usluga i novim klijentima, jer kada novi klijent traži podatke o emitovanom reklamnom sadržaju koji je deo njegove marketinške kampanje, taj materijal je već dostupan, zbog same činjenice da se celokupan tv program prati

Tomash Media u budućnosti
U skladu sa napredovanjem tehnike i zakonskim odredbama koje će u budućnosti na jedan sasvim drugačiji način preoblikovati etar, započeli smo razvoj i beta testiranje novog sistema za monitoring digitalnog TV programa. Prelazkom na digitalno emitovanje programa , Advertising Monitor informacioni sistem će dobiti na preciznosti i brzini, dok će stepen automatizacije kod obrade podataka biti veći.
U pripremi su i novi software za praćenje Kajrona, koji se trenutno nalazi u fazi projektovanja, kao i modularni informacioni sistem za monitoring štampanih medija koji će biti dostupan medijskim agencijama po komercijalnim uslovima, za implementaciju "in the house".

office@tomash.rs